paradoksal insomnia diye bir konu yok ki?

   $öyle bi$eyler var, belki alakalıdır;

   1. gangsta paradise
   2. matematik paradokslari
   3. paradigma
   4. paradise lost
   5. paradoks
   6. tavuk mu yumurtadan cikar yumurta mi tavuktan paradoxunda horozun yeri
   7. the colour of paradise
   8. zaman paradoksu